Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden YOURCUE.EU

Artikel 1. Overeenkomst
Deze overeenkomst is van toepassing op alle leveringen van YOURCUE.EU en zijn vastgelegd bij de KvK en terug te lezen op de website.

Artikel 2. Prijzen
De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW. De huurprijs is gebaseerd op de (in de overeenkomst) gespecificeerde tijdsduur. De factuurprijs kan afwijken van de offerteprijs als er tussentijds veranderingen in de bestelling plaatsvinden, die schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Legitimatie.
Bij het afhalen van verhuur dient de huurder zich te legitimeren middels twee geldige legitimatiebewijzen en deze kunnen worden ge(foto)-kopieerd.

Artikel 4. Borgsom
YOURCUE.EU kan een borgsom vragen voor de te huren goederen. Deze borgsom moet in het bezit zijn van YOURCUE.EU voordat de goederen het magazijn verlaten. De hoogte van de borg is door YOURCUE.EU vast te stellen. De borgsom moet door YOURCUE.EU zo snel mogelijk worden geretourneerd (of in overleg worden gebruikt als deelbetaling van de factuur) als de goederen compleet en onbeschadigd terug zijn in het magazijn.

Artikel 5. Aanbetaling
Bij verhuur boven de 2.500,00 EURO excl. BTW is een aanbetaling van 40% verplicht (tenzij anders is overeengekomen). Deze aanbetaling dient voor het vertrek van de goederen uit het magazijn in bezit te zijn van YOURCUE.EU. Zo niet dan zal het personeel niet vertrekken totdat het bedrag in bezit is van YOURCUE.EU.
De vertraging van de bouw en eventuele schade zijn niet te verhalen op YOURCUE.EU.

Artikel 6. Onderhoud
Alle goederen dienen netjes, schoon en onbeschadigd te worden geretourneerd bij ons magazijn. Als aan deze eis niet is voldaan kan YOURCUE.EU extra kosten in rekening brengen voor het reinigen, repareren en of vernieuwen van de goederen. De goederen worden altijd op goede werking getest voor- en nadat ze het magazijn verlaten of binnenkomen. Op verzoek kan dit altijd in het bijzijn van de huurder. De huurder is altijd verplicht de verhuurder toegang te verschaffen tot de verhuurde goederen. YOURCUE.EU kan zich altijd weer in het bezit stellen van de verhuurde goederen. YOURCUE.EU houdt zich het recht voor om verhuur te weigeren zonder daarvoor verantwoording schuldig te zijn aan de huurder.

Artikel 7. Faciliteiten
De huurder is verantwoordelijk voor een laad- en lospunt dicht bij de locatie van de opbouw, en voor een gratis parkeerplaats. Als er geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn zal YOURCUE.EU de parkeerkosten volgens lokaal tarief in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen moeten spanningspunten NAAST het podium gesitueerd zijn.
Als er overnachtingen nodig zijn i.v.m. overschrijding werktijden komen deze voor rekening van de huurder (tenzij anders is overeengekomen). De huurder moet zorgen voor maaltijden tijdens bouw / show / breken. Als de huurder hier niet aan kan voldoen zal een bedrag van 25,00 EURO in rekening worden gebracht per dag per werknemer van YOURCUE.EU

Artikel 8. Werktijden

Artikel 9. Bezorgen en halen
Als YOURCUE.EU zich heeft verplicht om de goederen te bezorgen en te halen, dan zal YOURCUE.EU ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen tijden te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

Artikel 10. Bediening
De apparatuur wordt geleverd zonder bediening. Het risico van storingen, uitval of wijzigingen van de apparatuur is daarmee voor de opdrachtgever. Ad hoc kan alsnog een technicus geleverd worden tegen de geldende uur- en kilometertarieven, echter onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 11 Beslaglegging
De huurder dient YOURCUE.EU onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige wijze de eigendomsrechten van YOURCUE.EU dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van huurder indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere redenen heeft gestaakt.

Artikel 12. Schade
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan YOURCUE.EU te melden. Zonder toestemming van YOURCUE.EU mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal YOURCUE.EU slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen cq. verrichten. Gebreken of schade aan gehuurde goederen geven de huurder geen enkel recht jegens YOURCUE.EU, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Verantwoordelijkheid
Indien apparatuur, bv. bij overnachtingen, op de locatie blijft, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor afdoende beveiliging en bij eventuele schade of diefstal aansprakelijk. Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te bezorgen dient de huurder aan verhuurder een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde goederen per datum van beëindigen van verhuurcontact.

Artikel 14. Schade aan derden
Voor schade die aan huurder of aan derden, direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is YOURCUE.EU nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.
Huurder zal ter zake YOURCUE.EU voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15. Annulering
Een annulering van een overeenkomst kan alleen schriftelijk. Een annulering van een verhuurovereenkomst kan tot 24 uur (voor het verlaten van de goederen uit het magazijn) kosteloos. Binnen de 24 uur wordt 100% in rekening gebracht. Op deze regels kan alleen worden afgeweken bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder. Tevens als er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, ondertekend door beide partijen.

Artikel 16. Bijzonder tarief
Op feestdagen wordt het tarief met 50% verhoogd. Hieronder vallen nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, Sinterklaasavond vanaf 17.00, kerstavond vanaf 17.00, de beide kerstdagen, en oudejaarsavond vanaf 17.00 uur.

Artikel 17. Bereikbaarheid
YOURCUE.EU is geopend op afspraak via telefoonnummers:
Kantoor 085-7858943
Edwin Bodegom 06-55997071
Email info@yourcue.eu

Artikel 18. Betalingstermijn
Het factuurbedrag voortvloeiend uit geleverde diensten en/of goederen dient bij aanvang of tenzij schriftelijk overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van YOURCUE.EU. Geen enkele andere betalingstermijn wordt gehonoreerd. Indien de vordering van de verhuurder niet op het gestelde tijdstip betaald is, is YOURCUE.EU gerechtigd het openstaande bedrag na 28 dagen te verhogen met een rente van 10% en voor iedere ingegane maand verzuim, met 100%.

Artikel 19. Afspraken
Wijzigingen, aanvullingen of annuleringen van onze overeenkomsten zijn slechts geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn. Mondelinge nevenafspraken (ook door personeel van YOURCUE.EU) zijn niet geldig als zij in strijd zijn met de overeenkomsten. Deze sluiten nadrukkelijk de eventuele en bijzondere voorwaarden van de cliënt uit.